Zdjęcie Urzędu Miejskiego w Pułtusku
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję XC sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu
22 listopada 2023r. (środa) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim
w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 12 miasta Pułtusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie 17 miasta Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
  z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Pułtusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pułtusk do przygotowania „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
  i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2024
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”
 17. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika łączącego chodniki w miejscowości Moszyn (w gminie Pułtusk) i Gromin (w gminie Gzy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW618 ( relacji Wyszków – Gołymin – Ośrodek) – ok. 960 m”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu koncepcji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 619 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z ul. Jana Pawła II w m. Pułtusk”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo (z ul. Tartaczną i ul. Grabową) od km. 21+330 do km 21+430”.
 26. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 27. Przedłożenie protokołów  z LXXXIII, LXXXIV i LXXXV sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 28. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz