Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek)  o godz.  15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie 12 miasta Pułtusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji Powiatu Pułtuskiego polegającej na budowie drogi relacji Lipniki Stare – Gromin zlokalizowanej w części gminy Pułtusk.
 13. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 14. Przedłożenie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 15. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz