Remonty budynków w Gminie Pułtusk 4
Facebook
Facebook
YouTube

W dniu 13 czerwca br. odbyła się patronacka wizyta nowych władz, na kluczowych inwestycjach realizowanych w Gminie Pułtusk. Jedną z nich był budynek pokoszarowy przy ul. Tysiąclecia 2A. Generalny Wykonawca przybliżył szczegóły tej inwestycji, a także zapoznał z problematyką jaka zwykle towarzyszy budynkom zabytkowym. Od początku budowa przebiegała z licznymi ‘niespodziankami’. Wykonany 2017 roku projekt, zakładał  wymianę stropu w najwyższej kondygnacji.  Z uwagi na długi okres jaki upłynął od momentu wykonania projektu do momentu możliwości przystąpienia do budowy,
w 2023 r. została wykonana kolejna ekspertyza stanu technicznego, z której wynikało, że do wymiany będą stropy dwóch kondygnacji. Taka informacja została umieszczona w postępowaniu przetargowym.
W trakcie robót, po dokonaniu oczyszczenia i odkrywek okazało się, że zakładany do pozostawienia strop również należy wymienić, gdyż stal zbrojeniowa stropu jest na tyle skorodowana, że nie utrzymuje parametrów nośnych i obciążeniowych. Wykonawca z budowy wywiózł ok. 500 szt. samochodów ciężarowych gruzu, co pokazuje skalę dewastacji budynku. Przystąpienie do kolejnych prac, należało poprzedzić wzmocnieniem kamiennych fundamentów metodą iniekcji polimerowej. Zabieg ten był konieczny by fundamenty mogły przenieść obciążenie, wylewanych w następnej kolejności stropów. Pamiętać należy, że budynek ma mieć dobudowaną cześć ostatniej kondygnacji poddasza, by można ją przeznaczyć na cele mieszkalne. Prace prowadzone są pod presją czasu.  Sytuacja gdzie pozostawione zostały jedynie pionowe ściany budynku, bez ich poziomego usztywnienia w postaci stropów, groziła katastrofą budowlaną. W wyniku prac, ma powstać ok. 70 mieszkań komunalnych.
Już w trakcie realizacji została podjęta decyzja o zmianie pierwotnie planowanej części usługowej
na parterze, na lokale mieszkalne.
Inwestycja realizowana jest przez spółkę SIM Północne Mazowsze sp. z o.o. , której udziałowcem jako jedna z dziesięciu gmin jest Gmina Pułtusk. Przystąpienie do spółki umożliwiło Gminie Pułtusk pozyskanie, najpierw z Krajowego Zasobu Nieruchomości, a następnie z Banku Gospodarstwa Krajowego bezzwrotnych dotacji w łącznej kwocie ponad 17 mln zł, które Gmina przekazała spółce SIM w celu realizacji, tak potrzebnej i oczekiwanej inwestycji.

Pani Marzena Cendrowska, wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk, planuje regularne wizyty na budowach, które w tak dużej liczbie, obecnie są realizowane przez samorząd.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych