Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z o trzymanym pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2021 r. Gmina Pułtusk informuje o rozpoczęciu w cyklu 5-letnim (2020-2024) wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Obowiązek sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Celem ww. opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km. Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania  wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów tych powierzchni.
W związku z powyższym uprasza się właścicieli lasów o umożliwienie wstępu pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego na teren lasów oraz wykonania koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska