WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (zdjęcie makiet nieruchomości z kluczami)
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pułtusk, położone w obrębie 28  miasta Pułtusk,  oznaczone numerami  ewidencyjnymi:

L.p.Numery ewidencyjne działekPowierzchniaKsięga wieczysta Kw NrWartość określona przez rzeczoznawcę
1. 180/11  180/170,0291ha 0,0014 haOS1U/00052804/1  133 000 zł
2.180/4  0,1107 haOS1U/00038800/9119 000 zł
3.183  0,3284 haOS1U/00025564/8361 000 zł

Nieruchomości położone są na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla wyżej wymienionych nieruchomości po dniu 31.12.2003r. zostały wydane następujące decyzje o warunkach zabudowy:

–  Nr 75/2014 z dnia 30.07.2014r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku produkcyjnego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowo-usługowy, na terenie stanowiącym działki nr ewid. 180/4, 180/11 i 183 (teren w liniach oznaczonych ABCDEFGHJKLMA),

–  Nr 143/2017 z dnia 24.10.2017r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku magazynowo-usługowego, na terenie działek nr ewid. 180/4, 180/11, 180/17, 183 w obrębie 28 miasta Pułtuska,

–  Nr 106/2018 z dnia 27.08.2018r. dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie  i nadbudowie budynku przemysłowego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowo-usługowy, na terenie stanowiącym działki nr ewid. 180/4, 180/11, 180/17,  183, 180/20, 180/21 w obrębie 28 miasta Pułtusk,

–  Nr 49/2019 z dnia 17.04.2019r. dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie  i nadbudowie budynku przemysłowego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowo-usługowy, na terenie stanowiącym działki nr ewid. 180/4, 180/11, 180/17,  183, 180/20, 180/21 w obrębie 28 miasta Pułtusk.

Cena nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XC/749/2023 z dnia 22 listopada 2023r. wynosi :

– w przypadku zapłaty ceny jednorazowo- dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży,

– w przypadku rozłożenia ceny na raty – dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.  Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. W przypadku nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powyższej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie
    w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, o których wyżej mowa korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą
w oznaczonym terminie oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę nieruchomości podaną w niniejszym wykazie.

Za pierwszy dzień wywieszenia niniejszego wykazu uważa się dzień ukazania w prasie lokalnej informacji o jego wywieszeniu.

Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży, zagospodarowania terenu itp. udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Rynek 41, pokój Nr 37, tel.233067205.

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku