Wykaz lokalu przeznaczonego do remontu z dnia 31 lipca 2023 r.
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LVII/510/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu na koszt najemcy wraz
z zakresem niezbędnych do wykonywania prac przez przyszłego najemcę.

Nieruchomość położona jest przy ul. 3 Maja 21 w Pułtusku.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 na parterze budynku przy ul. 3 Maja 21 wynosi 49,52 m2.

Czas trwania najmu – nieoznaczony.

Zakres prac remontowych:

1. pokój 1:
-wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do lokalu,
-wymiana drzwi wewnętrznych,
-odgrzybianie ścian preparatem,
-uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitu oraz malowanie,
-wymiana wykładziny podłogowej,
-wyposażenie pokoju w grzejnik na podczerwień
-zakup i dostawa materiałów na własny koszt, w tym profilu sufitowego, stelażu, płyt gipsowych, farb, wykładziny podłogowej,

2.  pokój 2:
-uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitu oraz malowanie,
-wymiana wykładziny podłogowej,
-odgrzybianie ścian preparatem,
-wyposażenie pokoju w grzejnik na podczerwień,
-zakup i dostawa materiałów na własny koszt, w tym profilu sufitowego, stelażu, płyt gipsowych, farb,

3. kuchnia:
-uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitu oraz malowanie,
-wyposażenie w zlewozmywak i baterię,
-wyposażenie w kuchenkę gazową,
-wyposażenie kuchni w mały grzejnik na podczerwień.
-zakup i dostawa materiałów na własny koszt, w tym płyt gipsowych, farb.

4. łazienka :
-odgrzybianie ścian preparatem,
-uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitu oraz malowanie,
-zakup i dostawa materiałów na własny koszt,
-wyposażenie łazienki w grzejnik na podczerwień

W przybliżeniu koszt remontu wyniesie około 29 680 zł.

Zgodnie z § 7 ust. 3 załącznika do  w/w uchwały „Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu lub w rejestrze zamian, zainteresowane przydziałem lokalu w wykazie, o którym mowa w ust. 2, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zmian.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 6 załącznika do powołanej na wstępie wykazu uchwały „Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikuje się kilka gospodarstw domowych, o wyborze decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów (uzyskanych w czasie kwalifikacji na listę osób uprawnionych do najmu lub zamiany mieszkania na rok 2023), a następnie wielkość gospodarstwa domowego.”.

Czynsz najmu będzie naliczany zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieszkaniowym zasobie Gminy Pułtusk.

Remont w przedmiotowym lokalu należy przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania kluczy do lokalu. Po przedłożeniu protokołu odbioru robót, zostanie zawarta umowa najmu.

W przypadku nie wykonania remontu w powyższym terminie, lokal należy zdać najpóźniej w terminie 7 dni po upływie terminu wykonania remontu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 23 306 72 67 i kom. 518 499 722.

Za pierwszy dzień wywieszenia niniejszego wykazu uważa się dzień zamieszczenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Samodzielne Stanowisko ds. Mieszkaniowych