Wizualizacja lokalu
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LVII/510/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk, zmienionej uchwałami: Nr LXXI/600/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. i Nr XCVIII/806/2024 z dnia 26 marca 2024 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu przeznaczonego do remontu na koszt najemcy wraz z zakresem niezbędnych do wykonywania prac przez przyszłego najemcę.

Nieruchomość położona jest przy placu Teatralnym 3 m 11 w Pułtusku.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 11 w budynku przy placu Teatralnym 3 wynosi 30,91 m2.

Czas trwania najmu – nieoznaczony.

Prawo do remontu, a następnie najmu lokalu nr 11 w budynku przy placu Teatralnym 3, przysługuje gospodarstwom domowym nie większym niż 3 – osobowe, znajdującym się na „Liście uprawnionych do najmu lokali w 2024 r” lub „Rejestrze zamian lokali w 2024 r”.

Zakres prac remontowych:

 1. pokój:
  -wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do lokalu,
  -odgrzybienie ścian preparatem,
  -uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitu oraz malowanie,
  -wymiana okna,
  -wymiana drzwi wewnętrznych,
 2. łazienka:
  -malowanie ścian i sufitu,
  -wymiana drzwi do łazienki,
  -wymiana umywalki, wanny,
 3. kuchnia:
  -odgrzybienie ścian preparatem,
  -uzupełnienie ubytków tynków ścian i sufitów oraz malowanie,
  -zlewozmywak z baterią,
  -kuchnia gazowa,
  -wymiana okna,
 4. do wszystkich pomieszczeń: zakup i dostawa materiałów na własny koszt, w tym farb, gipsu.

Materiały: 14 564 zł brutto.

Robocizna: 6 958,56 zł brutto.

Razem: 21 522,56 zł brutto.

Zgodnie z § 7 ust. 3 załącznika do ww. uchwały „Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu lub w rejestrze zamian, zainteresowane przydziałem lokalu z wykazu, o którym mowa w ust. 2, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie 14 dniowego wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zmian.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 6 załącznika do powołanej na wstępie uchwały „Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikuje się kilka gospodarstw domowych, o wyborze decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów (uzyskanych w czasie kwalifikacji na listę osób uprawnionych do najmu lub zamiany mieszkania na rok 2024), a następnie wielkość gospodarstwa domowego”.

Czynsz najmu będzie naliczany zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieszkaniowym zasobie Gminy Pułtusk.

Remont w przedmiotowym lokalu należy przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania kluczy do lokalu. Po przedłożeniu protokołu odbioru robót, zostanie zawarta umowa najmu.

W przypadku nie wykonania remontu w powyższym terminie, lokal należy zdać najpóźniej w terminie 7 dni po upływie terminu  wykonania remontu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem Urzędu Miejskiego w Pułtusku, tel. 23 306 72 67 i kom. 518 499 722.

Za pierwszy dzień wywieszenia niniejszego wykazu uważa się dzień zamieszczenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku, tj. 03.07.2024 r. (środa), za 14 dzień 16 lipca 2024 r. (wtorek).

Osoby zainteresowane przydziałem lokalu do remontu, mogą w okresie 14 dniowego wywieszenia wykazu,  przed złożeniem wniosku, obejrzeć lokal w terminie uzgodnionym z zarządcą nieruchomości Towarzystwem Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o., ul. Białowiejska 17 w Pułtusku, tj. w dni robocze, godz. 700-1500, tel. 23 692 33  93 wew. 15.

Marzena Cendrowska

wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk

Załącznik: formularz wniosku o przydział lokalu do remontu.