Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznacza do oddania w użyczenie część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 148 położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk.

Działka nr ewid. 148 obręb 10 objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00002374/2.

Na gruncie przeznaczonym do oddania w użyczenie znajduje się częściowo budynek gospodarczy i ogrodzenie.

Przedmiotowy grunt położony jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie wynosi ok. 0,0022 ha.  

Czas trwania umowy użyczenia – nieoznaczony.

Wszelkich informacji dotyczących umowy użyczenia gruntu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku (Rynek-Ratusz, pokój 5, telefon 23 306 72 05).

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury