Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2
Facebook
Facebook
YouTube

Harmonogram tegorocznej rekrutacji określa zarządzenie nr 504/2023 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie burmistrza – kliknij link

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pułtusk oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełniania określa uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017 roku.  Kliknij link  https://pultusk.archiwum.bip.net.pl/?a=5319

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Pułtusk oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełniania określa uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017 roku – kliknij link https://pultusk.archiwum.bip.net.pl/?a=5320

Treść uchwał i zarządzenia dostępna na stronie www.pultusk.pl oraz w Samodzielnym Referacie Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 13, I piętro, pokój 6.

Samodzielny Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku