Boisko boczne na tereni MOSiR
Facebook
Facebook
YouTube

Mamy drugą połowę listopada, czas gdzie pogoda może już uniemożliwiać prowadzenie robót budowlanych, jednak tegoroczna aura sprzyja licznym inwestycjom prowadzonym przez Gminę Pułtusk. 16 listopada Burmistrz Miasta Pułtusk wraz z Wydziałem Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych dokonał wizji przeprowadzanych aktualnie licznych działań inwestycyjnych.

1. Objazd terenowy rozpoczęto od inwestycje drogowej w miejscowości Szygówek, realizowanej przez spółkę gminną Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Prace dobiegają końca. Wykonana przez wieś droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami będzie ukończona z końcem miesiąca. Latem w Szygówku zamontowane zostały dwie lampy solarne, zamontowana jest także wiata rowerowa będąca częścią inwestycji związanej z modernizacją szlaków rowerowych na terenie gminy Pułtusk.

2. Kolejną inwestycją drogową będącą w trakcie realizacji jest Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap II, w zakresie której realizowane jest część ulic na tzw. Popławach wschodnich i zachodnich oraz kilkunastu dróg na terenach wiejskich. Aktualnie ku końcowi zmierzają prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej na tzw. Popławach wschodnich w ulicach Brzozowej, Wrzosowej, Leśnej, Letniskowej, Konwaliowej a także ustawiane są krawężniki. Jak informuje Wykonawca robót już od przyszłego tygodnia, o ile pogoda się utrzyma będzie układany chodnik. W dalszej kolejności Wykonawca będzie budował odwodnieniowe drogi w części zachodniej Popław w ul. Wędkarskiej, ul. Popławskiej, ul. Traczy, ul. Zalewowej i ul. Łabędziej. Zadanie to obejmuje też 13 odcinków dróg wiejskich w miejscowościach: Białowieża, Chmielewo, Gnojno, Grabówiec, Lipniki Stare, Olszak, Trzciniec, Zakręt.

3. Na Popławach rozpoczęły się także prace przy ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciu związanym z budową nowego przedszkola mieszczącego 5 oddziałów przedszkolnych (100 dzieci) i jeden oddział żłobkowy (24 dzieci).

4. Diametralną zmianę widać również na terenie MOSiR-u, gdzie pierwsze z dwóch planowanych boisk jest już prawie ukończone. Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy wygląda szczególnie imponująco wieczorową porą. Po raz pierwszy można było efekt ten zobacz podczas technicznej próby oświetlenia, ale wkrótce oświetlenie będzie uruchomione na stałe.  Wykonawca robót jeszcze w tym roku będzie chciał rozpocząć prace przy drugim boisku i bieżni.

5. Trwają prace przygotowawcze do rozbudowy Skate-Parku, których rozpoczęcie przy sprzyjających warunkach pogodowych planowane jest w grudniu br.

6. Postęp prac widoczny jest również na budowie Miejskiego Przedszkola Nr 5. Wykonawca robót chce w bieżącym roku zakończyć wszystkie prace ziemne, fundamenty a także rozpocząć roboty murarskie. Oczywiście wszytko uwarunkowane jest sytuacją pogodową.

7. Dobiegają końca prace na ul. R. Traugutta. Ulica ta jest jedną z ważniejszych komunikacyjnie ulic w mieście. Zrewitalizowany teren przy Pasażu Klenczona podkreślał zrujnowaną nawierzchnię ul. R. Traugutta. Dlatego cieszy nas, że cały układ wkrótce będzie odnowiony. Sprawnie prowadzone prace, przez doświadczoną firmę wykonawczą skutkować będą rychłym ukończeniem inwestycji, przed upływem terminu umownego. Na prośbę Burmistrza Wykonawca dokona kilku poprawek ułatwiających późniejsze użytkowanie drogi, w zakresie komunikacji pieszej – chodników.

8. W sąsiedztwie ul. Traugutta zamontowana będzie czwarta już w naszym mieście automatyczna toaleta. Wybrany został dostawca obiektu i wykonane przyłącza wodne i kanalizacyjne.

9. Na ulicy Wiśniowej został ułożony jednostronnie chodnik o dł. ok. 177 mb na odcinku drogi, gdzie ruch pieszy z uwagi na trudne warunki terenowe, był bardzo utrudniony. Wiemy, że  ulica ta  wymaga znacznych nakładów, a przede wszystkim uporządkowania własności i wytyczenia pasa drogowego o normatywnej szerokości, jak również usunięcia kolizji z infrastrukturą nie związaną z drogą.  Sieć elektroenergetyczna, która w obecnym kształcie przebiega niemalże w środku drogi, uniemożliwiając wykonanie pełnej inwestycji drogowej. Wykonany odcinek chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszej części użytkowników ulicy Wiśniowej.

10. Trwają prace w ramach bieżącej naprawy przy ul. Solnej. Tu planowana jest nakładka asfaltowa, gdyż obecna nawierzchnia jest już wysłużona z licznymi ubytkami. Wkrótce realizacji doczeka się także sąsiednia ulica Sportowa, na której wykonanie ogłoszony jest przetarg.

11. Rozpoczynają się prace, związane z modernizacją odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania drogi gminnej ul. Baltazara i ul. Wygon II w Pułtusku. Jest to ważny odcinek kanalizacji deszczowej, który odbiera wody ze znacznego obszaru miasta i jego drożność jest kluczowa w celu prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej.

12. Na podwórku pomiędzy ulicami Mickiewicza a Traugutta – w obrębie bloku przy ul. Mickiewicza 24, będzie utwardzone ok. 70 m2 powierzchni. Ułatwi to dostęp zarówno do garaży znajdujących się przy bloku jak również poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne użytkowników osiedla. Jest to przykład dbałości o wewnętrzne podwórka osiedlowe, których w mieście nie brakuje. Ich stan sukcesywnie od 2019 r. jest poprawiany jak. np. podwórko i układ komunikacyjny za blokiem Traugutta 23, Rynek 15-17a, czy w okolicy bloków przy ul. Al. Wojska Polskiego 13 A, 13D, 36 B, a wkrótce również 36.

13. Wykonawca  robót związanych„Modernizacją oświetlenia w Gminie Pułtusk – etap II”  zgłosił gotowość zadania do odbioru.  W ramach modernizacji  wymienione zostały   źródła światła ulicznego  w  dużej części miejskich ulic: ul. Rybitew, ul. Szkolna, ul. Rynek, ul. Staszica, ul. Aleja Polonii, ul. Kotlarska, ul. P. Skargi, ul. Świętojańska, ul. M. Konopnickiej, ul. Benedyktyńska , ul. Rybitew,  ul. Szkolna, ul. Kotlarska, ul. Piotra Skargi, ul. Młodzieżowa, al. Polonii, ul. Benedyktyńska, ul. Staszica ,Sukiennicza, ul. Mazura, ul. Harcerska,  ul. Górna, ul. Kwiatkowskiego, ul. Solidarności, ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W obrębie ulic „Starego Miasta” latarnie są stylizowane nawiązując do historycznego wyglądu miejsca. Zadanie to wpłynie na oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną.

14. Kontynuowane są prace nad renowacją elewacji przy PSP nr 1 jako już kolejny etap realizacji. Zakończenie prac jeszcze w tym miesiącu.

15. Trwają prace przy modernizacją szlaków rowerowych na terenie gminy Pułtusk. Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż 10  szt. drewnianych wiat przystankowych wyposażonych w stoły oraz miejsca siedzące. Na stołach zostały zamontowane tablice informacyjne, które zawierają zwięzłe informacje dotyczące danego szlaku rowerowego.  Zamontowane będą 2 ławki solarne z panelami fotowoltaicznymi i  portami USB przy świetlicach w Płocochowie i Grabówcu. Przy każdej wiacie będą kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Na niektórych odcinkach szlaków poprawiona została  nawierzchnia i uzupełnione tabliczki z kierunkiem jazdy lub nazwą szlaku.

16. W świetlicy wiejskiej w Lipnikach Starych wykonany  został remont podłogi z drewnianej zmieniono na terakotę i odrestaurowane zostały ściany poprzez naciągnięcie gładzi gipsowej
i pomalowanie.  Planowane jest podjęcie prac nad dalszym remontem obiektu tj. garażu OSP.

17. Duże zmiany zachodzą również w świetlicy wiejskiej w Płocochowie. Obiekt poddany jest kompletnej przebudowie, łącznie z wykonaniem ogrzewania podłogowego zasilanego powietrzną pompą  ciepła, wymianie dachu wraz z więźbą, dociepleniem, elewacją i robotami wykończeniowymi sanitariatów, sali głównej i części garażowej.

18. W niedawno oddanym do użytkowania placu zabaw przy ul. Solnej,  w urządzeniach wodnych na okres zimowy został zamknięty obieg wody. Natomiast z pozostałych elementów placu
jak również całego terenu nadal można korzystać bez ograniczeń, do czego zachęcamy.

19. W Przemiarowie trwają prace nad pokryciem dachowym przedszkola. Trwające długotrwałe procedury związane z ustaleniem przyczyny pożaru oraz odszkodowawcze, uniemożliwiają całkowite przywrócenie budynku do użytku. Wykonanie więźby wraz z deskowaniem
i foliowaniem, skutecznie zabezpieczy budynek przed czynnikami pogodowymi. Po wykonaniu tych prac, nastąpi próba systemu grzewczego, by utrzymać minimalną temperaturę obiektu
w okresie zimowym.

Inwestycji będących w trakcie realizacji jest wiele, ale to nie koniec przedsięwzięć. Obecnie ogłoszone są dwa postępowania przetargowe na remont ulicy Sportowej i drogi w Przemiarowie oraz Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ponikiew.

Wkrótce będą ogłaszane kolejne postępowania na zadania, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne, w tym na:

– przebudowę drogi do Ponikwi,
– rozbudowę mostu Benedyktyńskiego,
– przebudowę ul. M. Skłodowskiej-Curie,
– przebudowę drogi gminnej Płocochowo-Kokoszka na odcinku o długości 2800 mb,
– kompleksową przebudowę dróg – etap III  – nowe połączenie komunikacyjne pomiędzy ulicami Mickiewicza a Wojska Polskiego,
– adaptację budynków na potrzeby żłobka – budynek przy ul. Staszica 35 i oddział w nowo budowanym przedszkolu na Popławach na łącznie 124 miejsca żłobkowe,
– budowę kotłowni gazowej przy ul. P. Skargi, zaopatrującej w ciepło teren tzw. „wyspy”.  

W budżecie Gminy znajduje się jeszcze kilka ciekawych inwestycji, na które przygotowywane są dokumenty i uzyskiwane niezbędne pozwolenia, jak np. :

– skwer archeologów przy ul. Zaułek,
– zagospodarowanie części Rynku na odcinku od ratusza do fontanny,
– modernizację kanałków,
– montaż parowozu PX48,
– zagospodarowanie terenu przystani – w zakresie budowy budynku i remontu nadbrzeża,
– modernizację budynku MCKiS-u,
– kamper parku.

Mając na uwadze harmonogram naboru wniosków o dofinasowanie Gmina przygotowuje dokumenty niezbędne do aplikowania o te środki, jak Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu czy Gminny Program Rewitalizacji.  

Takiej skali inwestycji samorząd nie realizował jeszcze w swej ponad 30-letniej historii. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 90 % wyżej wskazanych inwestycji, realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych, co świadczy o umiejętności skutecznego ich pozyskiwania.

Oczywiście potrzeb inwestycyjnych jest jeszcze wiele, ale ufamy, że  sukcesywne, konsekwentne realizowanie dobrze zaplanowanych inwestycji, właściwe ustalenie priorytetów  inwestycyjnych
i zadbanie o równowagę pomiędzy przychodami a wydatkami Gminy, będzie kluczem  do uzyskania wymiernych efektów, w tym ładu przestrzennego naszej Gminy, a przede wszystkim poprawy komfortu i jakości życia jej mieszkańców.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych