Facebook
Facebook
YouTube

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ze środków Państwowego Funduszu Celowego zrealizowana została inwestycja pn.:  „Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieście Pułtusk”.

Kwota dofinansowania tj.:  1 921 429,76 zł. brutto stanowi 64,14 % łącznych planowanych nakładów na realizację zadania obejmującego wykonanie dwóch odcinków o łącznej długości 1 326,36 mb. Wykonana została jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie uliczne oraz skrzyżowania. Wartość inwestycji wynosi: 2 990 854,79 zł.

Ulica Sarbiewskiego o długości 308,16 m stanowi połączenie pomiędzy Drogą Wojewódzką nr 618 a drogą gminną – ul. Graniczna. Jezdnia o szerokości 7 m posiadała nawierzchnię bitumiczną o licznych spękaniach i ubytkach. Projekt przebudowy zakładał wykonanie jezdni o szerokości 6 m z betonu asfaltowego.

Wykonany odcinek ul. Granicznej, łączącej drogę gminną – ul. Sarbiewskiego z drogą powiatową – ul. Bartodziejską, ma długość 1 018,20 m. Ulica Graniczna do tej pory była drogą gruntową o nieregularnej szerokości. Zaprojektowano i wykonano jezdnię o szerokości 6 m z betonu asfaltowego oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, a także chodnika.

Możliwość zrealizowania zadania w pełnym zakresie tj.: wykonania jezdni, kanalizacji deszczowej, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowy mostka powstała dzięki  połączeniu dwóch źródeł finansowania na wykonanie poszczególnych elementów:  środków z Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wcześniej uzyskanego dofinansowania na infrastrukturę rowerową w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizacja inwestycji poprzez podniesienie standardów technicznych dróg gminnych znacząco poprawiła w tym obszarze: warunki korzystania z dróg, stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowa nawierzchnia, wydzielony ciąg pieszo rowerowy, chodniki), zapewniła spójność sieci dróg publicznych a tym samym ułatwiła dostęp do instytucji, opieki medycznej, placówek oświatowych kościoła i infrastruktury sportowej. Lokalnie ułatwiony został również dostęp do posesji położonych w tej okolicy oraz terenów inwestycyjnych.

WYKONAWCY:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06-100 Pułtusk

Nadzór Inwestorski w branży elektrycznej:

Energetyka i Automatyka Jarosław Klejment

Płocochowo 32a, 06-100 Pułtusk

Nadzór Inwestorski w branży drogowej i sanitarnej:

KND INVEST Dariusz Zieliński

Zambski Kościelne 15, 07-215 Obryte

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych