Budowa drogi łaczącej ul. Sukienniczą z ul. Wyszkowską 8
Facebook
Facebook
YouTube

Pod koniec sierpnia br. rozpoczęły się roboty ziemne poprzedzające budowę od dawna wyczekiwanego skrótu drogowego łączącego ulicę Wyszkowską (tuż przy pomniku „Żołnierzom września 1939”) z ulicami staromiejskimi – Sukienniczą i Zaułek. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku” dofinansowywane jest z Państwowego Funduszu Celowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.440.346,36 zł, wartość całkowita inwestycji wynosi: 3.555.260,52 zł.

Wykonawcą robót jest firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.

Powstanie w tym miejscu droga o szerokości 6 m wraz z zatokami postojowymi o głębokości 2.5 i 5 m, chodnikami i zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Długość budowanego odcinka to 411 m. Włączenie nowej drogi do drogi wojewódzkiej DW 618 (ul. Wyszkowska) przewidziano w tej samej lokalizacji, w której włączona była już istniejąca droga ułożona z płyt betonowych. Na drodze DW 618 zaplanowano pas wyłączeń, a na wlocie drogi gminnej – wysepkę dzielącą. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych, przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych, budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, budowa powierzchniowego systemu odwodnienia, wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, wykonanie nawierzchni, wykonanie oznakowania drogowego, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.

Termin realizacji zadania wynosi do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonania zawartej 20.04.2022 r.

Zadnie jest częścią dwuzakresowej inwestycji drogowej obejmującej:

  1. Budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku” – zakres 1.
  2. „Rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku” – zakres 2.

Wartość inwestycji łącznie wynosi: 4.949.494,94 zł, w tym:

  1. Budowa drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku”; wartość robót: 3.555.260,52 zł, z czego:
    2.440.346,36 zł. stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
    1.114.914,16 zł. stanowią środki własne Gminy Pułtusk.

2.  „Rozbudowa odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku”; wartość robót wynosi: 1.394.234,42 zł. Prace  finansowane ze środków własnych Gminy Pułtusk.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku