Facebook
Facebook
YouTube

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta z dnia  21 lipca 2021 r., zwołuję w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) o godz. 14.00  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Pułtusku. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Pułtusk modernizacji drogi zlokalizowanej na obszarze gminy Obryte i gminy Pułtusk, prowadzącej do miejscowości Ponikiew.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy  położonej w mieście Pułtusk.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy  położonej w mieście Pułtusk.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz