WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK 18
Facebook
Facebook
YouTube

Głównymi punktami porządku III Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku, która odbyła się  19 czerwca 2024 r., były te dotyczące rozpatrzenia “Raportu o stanie Gminy Pułtusk za 2023 rok” oraz “Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2023 r.”
Raport jest dokumentem podsumowującym działalność w roku poprzednim Burmistrza Miasta Pułtusk, realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku. W tym roku dokument przedłożyła Marzena Cendrowska wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk od 7 maja 2024 r. Burmistrz Miasta Pułtusk podziękowała za pracę poprzednim –  Burmistrzowi Wojciechowi Gregorczykowi, Radzie Rady Miejskiej VIII kadencji, sołtysom, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek oraz innym podmiotom współpracującym z Gminą. Osoby uczestniczące w Sesji obejrzały filmowe podsumowanie działalności Samorządu Gminy Pułtusk w 2023 r. w zakresie „Inwestycji Gminy Pułtusk” oraz „Wydarzeń kulturalnych, sportowych, patriotycznych i społecznych organizowanych, współorganizowanych przez Gminę Pułtusk bądź objętych patronatem burmistrza Miasta Pułtusk w 2023 r.” Po debacie, w trakcie której reprezentanci wszystkich klubów radnych podkreślali ogromną liczbę i wartość realizowanych w 2023 r. zadań inwestycyjnych, Rada Miejska w Pułtusku – 20 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

Następnie Rada Miejska rozpatrzyła „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2023 rok”, po czym stwierdzając prawidłowości działania finansowego Gminy Pułtusk w roku budżetowym 2023, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pułtusk.  

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku