RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA 2023 ROK – zaproszenie do debaty
Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609  ze zm.), wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.  
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie prowadzonej na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Pułtusku planowanej na dzień 19 czerwca 2024 r., składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41 najpóźniej do 18 czerwca 2024 r. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2023″ – link do pobrania:

oraz formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia:

Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej