Podpisanie umowy 3
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk i Skarbnik Gminy Pułtusk Teresa Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, w piątek 29 kwietnia, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku umowę na dofinansowanie robót zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 NA POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”.

W listopadzie 2021 r. Gmina Pułtusk złożyła do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, w ramach naboru na dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami ”.

W ramach konkursu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z całego województwa mazowieckiego wpłynęły 24 wnioski. Pozytywną ocenę formalną przeszło 14 wniosków. Zespół, który weryfikował wnioski, przedstawił propozycję dofinansowania dziesięciu projektów, które uzyskały najwyższą punktację i spełniały wymagania merytoryczne naboru. Znalazł się wśród nich wniosek złożony przez Gminę Pułtusk.

Łączne dofinansowanie dla Gminy Pułtusk wynosi ponad 4,6 mln zł i jest to najwyższa kwota dofinansowania spośród wszystkich wniosków złożonych w tym naborze.

Dofinansowanie z podziałem na kolejne lata przedstawia się następująco: rok 2022 – 871.426,39 zł, rok 2023 – 2.768.369,98 zł, rok 2024 – 1.038.384,15 zł.

Łączna wartość zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” wynosi ponad 10 mln zł. Zgodnie z zasadami konkursu, dofinansowanie na roboty budowlane mogło być przyznane do kwoty 50% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania została zatem podzielona na etapy i zaplanowana na lata 2022-2024. Już w II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie robót budowlanych.

Niniejsza inwestycja to przemyślana koncepcja stworzenia w Pułtusku miejsca opieki, integracji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, działania, które zostaną podjęte w ramach zdania, mają na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenie w życiu społecznym, rodzinnym, a następnie zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do osób nieobarczonych niepełnosprawnością, a są one wielopłaszczyznowe i obejmują w szczególności:

1) budowę nowego skrzydła przedszkola (co wzbogaci ofertę funkcjonalną placówki o cztery nowe oddziały przedszkolne, łącznie 100 miejsc przedszkolnych) w pełni umożliwiającego swobodne i sprawne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową, z dostosowaniem komunikacji wewnętrznej budynku, szerokości otworów drzwiowych, przejść, przejazdów i toalet;
2) przebudowę istniejącego budynku, który ma być funkcjonalną całością z nowym skrzydłem;
3) nowe skrzydło budynku zostanie połączone z istniejącym obiektem łącznikiem, dostosowanym powierzchnią do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową;
4) budowę chodnika z odpowiednim spadkiem w strefie wejściowej dla zaprojektowanego skrzydła przedszkola;
5) budowę spocznika wejściowego o odpowiedniej powierzchni;
6) umożliwienie swobodnego i sprawnego poruszania się pomiędzy piętrami osób
z niepełnosprawnością ruchową poprzez budowę windy osobowej;
7) zapewnienie miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;
8) wspomaganie terapii zaburzeń integracji sensorycznej dzięki budowie sali wielofunkcyjnej – sensorycznej, bogato wyposażonej w urządzenia dostarczające stymulacji prioprioreceptorowej;
9) przebudowę placu zabaw;
10) stymulowanie u dzieci zmysłów wzroku, zapachu, dotyku, smaku dzięki zagospodarowaniu otoczenia przedszkola zakładającego realizację prac związanych z nasadzeniami różnorodnej roślinności (możliwość prowadzenia hortiterapii);
11) stworzenie warunków do wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, zaradności osobistej oraz pobudzanie aktywności społecznej i zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.

Utworzenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi przyczyni się do kształtowania u rówieśników dzieci z niepełnosprawnością już od najmłodszych lat właściwych postaw i zachowań, sprzyjających zrozumieniu istoty niepełnosprawności, szacunku dla osób nią obarczonych i tolerancji.  Zapewni równy start dzieciom z niepełnosprawnościami, wejście ich w życie społeczne, rodzinne, a następnie zawodowe, ponieważ nie czując się innymi, gorszymi, będą one w przyszłości bardziej aktywnie i samodzielnie wchodziły w różne role społeczne. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z kompletnymi załącznikami został opracowany w całości przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku