Ogłoszenie o naborze uzupełniającym
Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., wydanym przez Marzenę Cendrowską, wyznaczoną do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk został ogłoszony nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku, w terminie do 19.08.2024 r. Budynek mieszkalny – wielorodzinny przy ul. Kwiatkowskiego w Pułtusku to zaprojektowany na działce 118/5, obręb 28, czterokondygnacyjny budynek  z płaskim dachem, posiadający trzy klatki schodowe wyposażone w dźwig osobowy i instalację fotowoltaiczną. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano 44 mieszkania, wykończone w standardzie „pod klucz”,  z instalacjami sanitarnymi i elektryczną wraz z osprzętem, wyposażone w urządzenia kuchenne i przybory sanitarne. Struktura mieszkań jest nowoczesna i funkcjonalna. Pod budynkiem w poziomie kondygnacji podziemnej przewidziano garaż podziemny z 29 miejscami postojowymi i pomocniczymi pomieszczeniami technicznymi. Zagospodarowanie terenu zawiera mały plac zabaw dla dzieci, 18 miejsc postojowych i urządzenia obsługi budynku, w tym zapewniające odbiór odpadów komunalnych. Lokalizacja budynku posiada dogodne połączenie komunikacyjne, przyjemne sąsiedztwo i otoczenie zielonej przestrzeni powojskowej strzelnicy, tymczasowo wolnej od zabudowy.

W czerwcu bieżącego roku inwestor SIM Północne Mazowsze w Ciechanowie w wyniku nieograniczonego przetargu dokonał wyboru wykonawcy budowy, termin rozpoczęcia użytkowania jest przewidziany w 2026 r., za 24 miesiące od przekazania placu budowy. Szczegółowe informacje dot. wyboru wykonawcy, rozwiązań technicznych i standardów wykończenia mieszkań  są dostępne na stronie Inwestora https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-307df9df-ec13-11ee-b4e0-4ac387c144e3, i https://simpm.pl/budowa-budynku-mieszkalnego-wielorodzinnego-w-pultusku-ul-kwiatkowskiego/.

Wnioski o zawarcie umowy najmu mieszkania w nowym budynku, dostępne są na stronie https://pultusk.pl/, w zakładce: Dla Mieszkańców: Wzory wniosków: Druki do pobrania: Kategoria 13. Najem lokali. Wypełnione  wnioski należy składać w  terminie do 19.08.2024 r. (poniedziałek), w dni robocze: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek 8.00 -16.00, piątek 8.00 -15.00, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku, przy ul. Rynek 41 w Pułtusku. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny.

Złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z Uchwałą nr LXXI/603/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w ramach inwestycji realizowanej przez „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie, zawierającą kryteria pierwszeństwa i zasady przeprowadzenia oceny punktowej.

Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem 23 306 72 67 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, w  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w budynku przy ul. Rynek 13 w Pułtusku, pokój 1 (Centrum Dziedzictwa Kulturowego).

Warunki partycypacji w budowie i najmu mieszkań zawarte zostaną w umowie, której ramowa treść znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Wykup mieszkania na własność będzie możliwy po upływie okresu najmu wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Kwota, za którą będzie możliwe wykupienie mieszkania, będzie ustalana indywidualnie, ale jej maksymalna wysokość jest określona w w/w przepisach. Cena mieszkania zostanie pomniejszona o wpłaconą partycypację i spłaty w czynszu kredytu zaciągniętego na budowę lokalu. Koszty budowy, kwoty partycypacji (udziału najemców w finansowaniu budowy) oraz procentowa struktura finansowania według informacji dostępnych w II kwartale 2024 r. kształtują się następująco: kwota ogółem około 18,5 mln zł (100%), w tym: uzyskane fundusze państwowe 7,5 mln zł (40%), partycypacja 5,5 mln zł (do 30%), kredyt zaciągnięty  przez Inwestora  SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. do spłaty w latach najmu 5,5 mln zł (do 30%). Partycypacja przyszłych najemców wynosi około 2,5 tys. na każdy metr kwadratowy mieszkania. Najem mieszkania o najmniejszej dostępnej powierzchni 33 m kw. wymaga wpłaty  82,5 tys. złotych, a mieszkania o większej powierzchni wymaga  proporcjonalnie wyższej wpłaty.Rzeczywiste koszty budowy i wielkości partycypacji zostaną ustalone w zawartych umowach na podstawie oferty wybranego wykonawcy. Spłaty kredytu zaciągniętego na budowę przez Inwestora, następować będą w latach najmu równolegle z czynszem z wpłat najemców. Stawka czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zawierające spłaty kredytu jest chroniona przepisami ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i nie może przekroczyć 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obecnie 21,53 zł/miesiąc za 1 m kw. powierzchni.

Bieżące aktualne informacje dot. kosztów i postępu budowy  oraz treści ramowej umowy na partycypację i najem dostępne są na stronie Inwestora SIM Północne Mazowsze, którego Gmina Pułtusk jest współwłaścicielem:  https://simpm.pl/.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku