GMINNA RADA SENIORÓW W PUŁTUSKU
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku II kadencji 2024-2029. Poniżej – treść ogłoszenia wraz z załącznikami. Termin zgłaszania kandydatów  na członków Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku upływa z dniem 11 czerwca 2024r.

Na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr LXXXVI/715/2023 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 września 2023r w sprawie powołania
Gminnej Rady Seniorów i nadania jej Statutu z późn. zm., ogłaszam nabór kandydatów na członków
Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku.

 1. Celem naboru jest powołanie Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku w liczbie od 7 do 9 członków, w tym:
  • od 5 do 7 przedstawicieli – zgłoszonych przez grupę co najmniej 8 osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Pułtusk lub kandydata, który uzyskał poparcie co najmniej 8 osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Pułtusk;
  • 2 przedstawicieli – zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa po 21 dniach od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości (decyduje data złożenia zgłoszenia w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk).
 3. Kandydatem na członka Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku może być osoba, która:
  • ukończyła 60 rok życia;
  • jest mieszkańcem/mieszkanką Gminy Pułtusk;
  • uzyskała poparcie co najmniej 8 osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Pułtusk
   i załączyła formularz zgłoszeniowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia
   lub
  • została wskazana przez grupę co najmniej 8 osób starszych zamieszkałych na terenie
   gminy Pułtusk na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
   niniejszego ogłoszenia
   lub
  • została wskazana przez uprawniony podmiot na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie
   z załącznikiem Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej, niż jednemu kandydatowi do Gminnej Rady Seniorów w Pułtusku będzie skutkować nieuwzględnieniem udzielonego przez tę osobę poparcia wszystkim zgłoszonym kandydatom.

/-/ Marzena Cendrowska

 wyznaczona do wykonywania zadań

i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk