Facebook
Facebook
YouTube

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, w piątek (4 bm.) na spotkanie informacyjne do Sali Maneż Domu Polonii przybyła duża grupa uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Burmistrz w imieniu całej społeczności Pułtuska powitał wszystkich oraz wyraził solidarność i uznanie dla bohaterstwa Prezydenta i waleczności narodu ukraińskiego. Zaproponował, aby uczcić minutą ciszy pamięć poległych za wolność Ukrainy.
Spotkanie poprowadził Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski.
Jako pierwszy głos zabrał Wicepremier Henryk Kowalczyk, który poinformował wszystkich o postępie prac i założeniach specustawy ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Po wystąpieniu Wicepremiera do zgromadzonych zwrócił się ksiądz Infułat Wiesław Kosek, Dziekan Dekanatu Pułtuskiego. Zapewnił uchodźców o woli objęcia ich opieką duchową i poinformował, że pomoc materialną i finansową organizuje instytucja CARITAS Polska. Poinformował również o możliwości korzystania z sakramentów świętych i uczestnictwa w nabożeństwach (w tym o możliwości współtworzenia liturgii w języku ukraińskim).
Następnie własne informacje zaprezentowali przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych – gminny i powiatu. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Rafał Miłoszewski omówił procedurę ewidencjonowania obywateli Ukrainy przybywających do Pułtuska, których aktualnie jest około 250 oraz o udzielanej pomocy w zakresie zakwaterowania i zapewnienia obiadów . Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Bogumiła Przybyłowska poinformowała, że po wejściu w życie uregulowań prawnych podjęte zostaną starania, aby jak najszybciej uchodźcom przebywającym na terenie naszej gminy zostały nadane numery PESEL . O aktualnie udzielanej pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zaopatrzeniu w żywność, artykuły higieniczne, odzież oraz pomocy psychologicznej i lekarskiej) poinformowała p.o. Dyrektora Beata Gemza. O punkcie konsultacyjnym i planowanej organizacji kursów języka polskiego mówiła Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Agata Łojek. O zasadach przyjmowania dzieci do szkół i przedszkoli poinstruowała Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska. Przedstawicielka Banku PKO BP omówiła ofertę usług bankowych przewidzianą specjalnie dla uchodźców.
Podsumowując spotkanie Zastępca Burmistrza podziękował wszystkim mieszkańcom gminy Pułtusk, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy. Zapewnił również, że po wejściu w życie tzw. specustawy odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkającymi na terenie naszej gminy uchodźcami. Poinformował o przygotowanych materiałach informacyjnych oraz o koncercie charytatywnym “Pułtusk Ukrainie”, na który zaprosił wszystkich przybyłych na spotkanie.
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania zgromadzeni mieli możliwość indywidualnych konsultacji, uzyskania odpowiedzi na pytania oraz zasygnalizowania ważnych dla nich spraw.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku