Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 1
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk otrzymała 35 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na utylizację 120 ton niebezpiecznych odpadów.

4 lipca w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie z przedstawicielami 16 samorządów z powiatów makowskiego i pułtuskiego, w trakcie którego Kamila Mokrzycka – zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie podpisała umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. W wydarzeniu wzięli udział również: Justyna Jakubiak – dyrektor placówki zamiejscowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz  Marcin Grabowski – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

W imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk umowę dofinansowania odebrała Jolanta Zygmuntowicz – kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wnioski o dofinansowanie usunięcia materiałów zawierających azbest, wpływają do Urzędu Miejskiego w Pułtusku na bieżąco. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu WFOŚiGW  Gmina może udzielić dofinansowania 40 osobom z listy. Łącznie pozwoli to na pozbycie się z blisko 120 ton niebezpiecznych odpadów. 32 kolejne osoby czekają na kolejne środki finansowe, które pozwolą na dalsze działania w kierunku pozbywania się z naszego otoczenia szkodliwych materiałów, które są zagrożeniem dla zdrowia.

Większość przyznanych dotacji prawie w całości pokryje koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Dotacja dla Gminy Pułtusk pozwoli te koszty pokryć w 70%. Dzięki wsparciu Funduszu szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Szkodliwy materiał przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu