Facebook
Facebook
YouTube

Darowizny finansowe na rzecz uchodźców z Ukrainy

Gmina Pułtusk od początku ataku militarnego na Ukrainę angażuje się w pomoc uchodźcom. Organizuje zakwaterowanie, wyżywienie, zbiórki i pomoc rzeczową, wsparcie psychologiczne, opiekę i naukę dzieci oraz punkty informacyjne.  Informuję o możliwości wpłacania darowizn, które zostaną przeznaczone na organizację pomocy dla uchodźców zamieszkałych na terenie naszej Gminy.
Darowizny można wpłacać, zarówno w polskich złotych, jak i w innych walutach,  na rachunek bankowy Gminy Pułtusk: 39102015920000280202768331 z dopiskiem „POMOC UKRAINIE”.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Gregorczyk

Фінансові пожертвування біженцям з України

Гміна Пултуск бере участь у допомозі біженцям від початку військового нападу на Україну. Організовує проживання, харчування, збір та матеріальну допомогу, психологічну підтримку, догляд та навчання дітей, інформаційні пункти. Хочу повідомити про можливість внесення пожертв, які будуть спрямовані на організацію допомоги біженцям, які проживають у нашій Гміні.

Пожертвування можна здійснювати, як у польських злотих, так і в інших валютах, на банківський рахунок Пултускої Гміни: 39102015920000280202768331 з аднотацією «POMOC UKRAINIE ».

Мер Міста Пултуск

Wojciech Gregorczyk