Konsultacje ws. przebiegu linii kolejowej
Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z kilkakrotnie powtarzaną zapowiedzią – 29 lipca, w czwartek, o godz. 18.00 w sali kina Narew odbyły się konsultacje społeczne wariantów budowy kolei na trasie Zegrze-Serock-Pułtusk-Maków Mazowiecki-Przasnysz. Konsultacje przewidziane były głównie dla mieszkańców gminy Pułtusk.
W spotkaniu uczestniczyli jednak również mieszkańcy innych gmin z terenu powiatu pułtuskiego.
W konsultacjach udział wzięło 44 osoby. Spotkanie poprowadził Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz z Posłem na Sejm Henrykiem Kowalczykiem i Kierownikiem Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Danutą Ładą. Ze strony Biura Projektowego, które przygotowało warianty przebiegu trasy kolejowej, w konsultacjach wziął udział Projektant Wojciech Pniak. Na sali byli obecni również Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz oraz inni Radni.

Projektowana trasa Kolei Północnego Mazowsza ma już swoją inicjatywną historię.
Oto 24 czerwca 2020 r. w Przasnyszu zawarto porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Serock, Miastem Pułtusk, Miastem Maków Mazowiecki, Miastem Przasnysz w sprawie współdziałania między samorządami na rzecz wspierania inicjatywy budowy linii kolejowej relacji Zegrze-Przasnysz.
29 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XXXVI/337/2020 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” przyjęto statut Stowarzyszenia Kolej Północnego Mazowsza określający m.in. cel stowarzyszenia – współdziałanie w zakresie wykonywania zadań publicznych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej publicznemu transportowi zbiorowemu na terenach samorządów będących członkami stowarzyszenia.
Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XXXIX/338/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz postanowiono, że zadanie będzie realizowane przez miasto i Gminę Serock w partnerstwie z: Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim, Powiatem Pułtuskim, Powiatem Makowskim, Powiatem Przasnyskim, Gminą Pułtusk, Gminą Maków Mazowiecki, Miastem Przasnysz, Gminą Pokrzywnica, Gminą Karniewek, Gminą Krasne, Gminą Szelków, Gminą Sypniewo, Gminą Płoniawy-Bramura, Gminą Przasnysz, Gminą Wieliszew, Gminą Nieporęt.
Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XXXIX/351/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku »Kolei Północnego Mazowsza«” na rok 2021 r. zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł.
Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Sejmiku Nr 27/21 z dnia 16 marca 2021 r. zadecydował o przyznaniu wsparcia na potrzeby opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego w kwocie nie większej niż 1 mln zł (60% kosztów całości przedsięwzięcia). Dotacja Samorządu Województwa stanowi istotne wsparcie, ponieważ pomaga znacznie obniżyć zaangażowanie finansowe poszczególnych samorządów powiatowych i gminnych, niezbędne do opracowania dokumentacji.
W kwietniu 2021 r. podpisano umowę na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz Liderem projektu jest Miasto i Gmina Serock. Wykonawcą studium jest konsorcjum dwóch warszawskich firm – Metroprojekt sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Krajowy.

Opracowanie ww. studium jest kluczowe do prowadzenia dalszego procesu inwestycyjnego. W jego ramach powstaną m.in. analizy geologiczne, przestrzenne i środowiskowe oraz zostaną wytypowane z udziałem mieszkańców warianty przebiegu nowej trasy kolejowej. Jeśli projekt pozytywnie przejdzie II etap rekrutacji w programie Kolej Plus i zostanie do niego zakwalifikowany, samorządy mogą liczyć na zwrot 85% kosztów poniesionych na przygotowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.
Kolej Północnego Mazowsza na trasie Zegrze–Przasnysz zakłada budowę 70 km torów, kilku stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,5 mld złotych. Minimalny wkład własny samorządów określono na poziomie 225 mln zł. Pozostała kwota zostanie uzupełniona jako dofinansowanie z programu Kolej Plus.

W trakcie konsultacji padło wiele pytań, m.in.:

Na jakiej podstawie określa się potrzeby mieszkańców dotyczące wybudowania kolei na terenach objętych projektowaniem?
Jakie obowiązują odstępy (odległości) zabudowań od linii kolejowej?
Kto wybierze ostateczny wariant przebiegu linii kolejowej?
Czy zaproponowane różne warianty przebiegu kolei można ze sobą łączyć?
Kiedy można oczekiwać ostatecznej informacji o przebiegu kolei przez wieś i o wywłaszczeniach?
Czy brane jest pod uwagę ewentualne poprowadzenie linii kolejowej po drugiej stronie Narwi przez gminy Obryte i Zatory?
Co znaczy wariantowa opłacalność budowy kolei?
Czy do II etapu rekrutacji w programie Kolej Plus trzeba podać już jakiś konkretny wariant z I etapu?
Jakiej zajętości terenu wymaga obecnie budowa linii kolejowej?
Czy III wariant ma sens i jest ekonomicznie uzasadniony, skoro niósłby ze sobą ogromne koszty wywłaszczeń i wyburzeń znacznej części miasta?
Dlaczego przewidziano prędkość 160 km/godz. zamiast 500 km/godz., tak jak praktykuje się obecnie w innych miejscach na świecie?
Ile kursów dziennie przewiduje się przez Pułtusk?
Czy o określonym wariancie decyduje każda gmina osobno?

Wszyscy zainteresowani otrzymali odpowiedzi na zadane pytania. Do szczegółów przebiegu spotkania konsultacyjnego i udzielonych w jego trakcie odpowiedzi będziemy jeszcze zapewne wielokrotnie powracali. Natomiast ważnym nasuwającym się wnioskiem jest przeświadczenie, że mieszkańcy zasadniczo nie negują idei budowy linii kolejowej, a nawet dostrzegają wiele pozytywnych aspektów rozwoju linii w myśl założeń projektu Kolej Północnego Mazowsza. Do dobrych stron takiego rozwiązania można zaliczyć szanse lokalnego rozwoju gospodarczego, w tym inwestycyjnego czy choćby możliwość łatwego i szybkiego (około pięćdziesięciominutowego) dotarcia do centrum Warszawy.

W załączeniu: Fotogaleria ze spotkania konsultacyjnego oraz do pobrania 3 warianty przebiegu linii kolejowej.

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku