Facebook
Facebook
YouTube

W związku z rosnącym napływem uchodźców z Ukrainy do Polski, w celu ułatwienia edukacji w szkole ponadpodstawowej, planowane jest utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku oddziału przygotowawczego, do którego będą mogli uczęszczać uczniowie nieznający języka polskiego albo znający go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w oddziałach ogólnodostępnych.
Nauczanie w oddziale przygotowawczym będzie prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
W nowo utworzonym oddziale będzie zatrudniona osoba znająca język ukraiński w charakterze pomocy nauczyciela.
Uruchomienie oddziału przygotowawczego (dla uczniów klas – I i II liceum ogólnokształcącego) będzie uzależnione od liczby kandydatów zgłaszających się do Liceum.
W celu zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej klasy – rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad uczniem powinna przedstawić dyrektorowi szkoły: świadectwa, zaświadczenia lub inny dokument wydany przez szkołę w Ukrainie lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia.
W kwestiach związanych z zapisem ucznia do oddziału przygotowawczego należy kontaktować się z Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 01 71, e-mail: kontakt@loskarga.edu.pl

***

В зв’язку зi збільшенням припливу біженців з України до Польщi, з метою полегшення навчання в середній школі, планується утворення в Загально-освiтньому Лiцеї iменi Петра Скарги в Пултуську підготовче відділення, яке можуть вiдвiдувати учнi без знань польської мови або знають на рівні недостатньому для використання науки в державних відомствах.
Навчання в підготовчому відділенні буде проводитися за навчальними планами, що діють у школі, вiдповiдно до методів і форм їх реалізації а також індивідуальних потреб розвитку i освiти та психофізичні здібності учнів.
В новоствореному вiддiлi буде працевлаштована людина, яка знає українську мову, як помiчник вчителя.
Вiдкриття пiдготовчого вiддiлу (для учнiв класiв – I i II загально-освiтнього лiцею) буде залежати від кількості кандидатів, які претендуватимуть на вступ до Лiцею.
Для зарахування учня до відповідного класу – батьки або інші опікуни повинні пред’явити директору: свiдоцтва, атестат або інший документ, виданий школою в Україні або письмова декларація про загальну кiлькiсть навчальних рокiв учня.
З питань зарахування учня до пiдготовчого вiддiлення будь ласка зв’яжіться з загально-освiтнiм Лiцеєм iменi Петра Скарги в Пултуську, вулиця Петра Скарги 2, 06-100 Пултуськ, телефон 23 692 01 71, електронна пошта: kontakt@loskarga.edu.pl

Informacja ministerialna / Міністерська інформація (w załączeniu / додається):

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku