Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk na wniosek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” z dnia 13 stycznia 2020 r. zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 r. ( piątek) o godz. 14.00 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie wyników przeprowadzonych czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pułtusku dotyczących działalności Burmistrza Miasta Pułtusk w zakresie nadzoru właścicielskiego  nad jednoosobową spółką Gminy Pułtusk – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz