Aleja Wyszyńskiego - odbiór
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 17 czerwca br. nastąpił odbiór robót w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykonanych w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”.

Warto przypomnieć, że zakres robót obejmował przebudowę odcinka trasy od skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą podpułkownika Alojzego Nowaka.

Wyremontowane zostały nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje. Powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym zostały przeznaczone na zieleńce. Na odcinku drogi od Alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą generała Franciszka Kleeberga ruch rowerowy odbywać się może jezdnią na zasadach ogólnych. Na dalszym odcinku wydzielone zostały 1,5 m pasy rowerowe po obu stronach jezdni.

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi 835 metrów.

Na odcinku od ulicy podpułkownika Alojzego Nowaka do Alei Solidarności droga została wybudowana od podstaw.

Wartość prac to 2 222 222 zł brutto; zadanie było współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Generalnym wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice k. Pułtuska.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych