Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 21 maja 2021 roku o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Gromin w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Gromin.

Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa Gromin, iż na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), § 17  Statutu  Sołectwa  Gromin  podjętego  uchwałą  Nr X/105/2007  Rady  Miejskiej
w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2007r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gromin (Dz. Urz.  Woj. Maz. Nr 179, poz. 4968 i z 2019 r. poz. 2659) oraz § 2 uchwały Nr XXXVI/339/2020 Rady Miejskiej   w  Pułtusku  z  dnia 29  grudnia  2020r.  w  sprawie  zarządzenia  wyborów  Sołtysa Sołectwa Gromin, że w dniu 11 czerwca 2021 roku o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie wiejskie  w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Gromin.

Zebranie wiejskie odbędzie się na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grominie.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór protokolanta.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

6. Przeprowadzenie głosowania.

7. Ogłoszenie wyniku głosowania.

8. Sprawy różne.

Uprzejmie informuję mieszkańców, iż zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Sołectwa Gromin wybory sołtysa odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

Dla dokonania wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 20% mieszkańców. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do organów gminy. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od pierwszego zebrania, na którym warunek udziału co najmniej 20% liczby osób nie obowiązuje. Warunkiem czynnego uczestnictwa w zebraniu wiejskim jest podpisanie listy obecności przez uprawnionego do głosowania mieszkańca sołectwa i potwierdzenie odbioru karty do głosowania na spisie wyborców.

 Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Gregorczyk