ratusz Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXXIX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 29 marca 2023r. (środa) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie gminy Pułtusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pułtusk do realizacji w 2023 roku zadania
  z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Pułtusk w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  z siedzibą w Pułtusku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Gminę Pułtusk i Powiat Pułtuski inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk w ramach zadania pn.: „Modernizacja kanałów A,B,C wraz z infrastrukturą”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy
  ul. Na Skarpie 3 w Pułtusku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek położonych w obrębie 10 miasta Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu położonych w obrębie 10 miasta Pułtusk.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
 17. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 za rok 2022.
 18. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2021-2023 za rok 2022.
 19. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2024”.
 20. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.
 21. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg zgodnie
  z uchwałą nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną za 2022 rok.
 22. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 23. Przedłożenie protokołów z LXXII, LXXIII, LXXIV i LXXV sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 24. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz