Ratusz zimą
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXXV sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Pułtusk obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z opieki w żłobkach utworzonych przez Gminę Pułtusk. 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia na wykonanie zadania
  z zakresu właściwości powiatu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Pułtusku na lata 2021 — 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/312/2020 z dnia 27 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 69/39, położonej w obrębie 12 m. Pułtusk.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 340414W.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, jako dróg publicznych na terenie Gminy Pułtusk.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Pułtusku.
 23. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 24. Przedłożenie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 25. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz