LX sesja Radu Miejskie (ogłoszenie)
Facebook
Facebook
YouTube

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 lipca 2022 r., zwołuję w dniu 28 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku — Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki JESSICA2
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania z zakresu właściwości powiatu.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia majątku Gminy Pułtusk w formie aportu do spółki – SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/481/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 92/6 we wsi Boby gmina Pułtusk.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze licytacji komorniczej ½ części własności lokalu mieszkalnego położonego w Pułtusku przy ul. Na Skarpie 3.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz