ratusz
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję LVII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 29 marca 2022r. (wtorek) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku
  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2022-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku za 2021 rok.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 – 2024 za 2021 rok.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 -2026 za rok 2021.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2021 -2023 za rok 2021.
 20. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.
 21. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg zgodnie z uchwałą nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną wraz ze zmianą Uchwałą Nr XL/355/2021 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2021 r za 2021 r.
 22. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
 23. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 24. Przedłożenie protokołów z: XLIX, L, LI, LIII, LIV, LV, LVI  sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 25. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz