Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku — Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pułtusk uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
  w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Pułtusku na lata 2021-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na 2022 rok na terenie gminy Pułtusk.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na wyznaczonych miejscach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
  20  miasta Pułtusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 17. Podjęcie 8 uchwał w sprawie zatwierdzenia protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
 18. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 19. Przedłożenie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 20. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.