INFORMACJA O SESJI 30 WRZEŚNIA ZDJĘCIE PUŁTUSK PANORAMA - NAPIS 30 WRZEŚNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 30 września 2020 r.  o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca przestrzegania obowiązku segregacji odpadów komunalnych w budynkach wielorodzinnych.
 4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Pułtusku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pułtuskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Pułtusk.
 16. Podjęcie uchwały uchylającej w części uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Boby, gm. Pułtusk.
 17. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 18. Sprawy różne i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz