Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przypominamy, że od 27 kwietnia do 17 maja 2022 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Pułtusk obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała krajobrazowa).
12 maja 2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, przy ul. Rynek 41, w Sali Rady odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektowanych w uchwale rozwiązań. Jest to ważne o tyle, że po podjęciu przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Pułtusku sytuowanie ww. obiektów winno być zgodne z określonymi zasadami, a już istniejące będą wymagały dostosowania.

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku