ratusz Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek)  o godz.  14.00.

Zarządzam zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) przeprowadzenie sesji w trybie zdalnego obradowania. Uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk ( portal YouTube).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020.
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 10. Podjęcie chwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółki z o.o. w Pułtusku na lata 2021-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej płożonej
  w obrębie 24  miasta Pułtusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania z zakresu opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Gromin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
 18. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 19. Przedłożenie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 20. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz