ratusz
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 28 sierpnia 2020 r.  o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2019:
 4. rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Pułtusk za rok 2019, w tym przeprowadzenie debaty nad Raportem;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Miasta Pułtusk wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2019 r.:
 7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  z  wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2019 rok,
 8. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2019 rok,
 9. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pułtusk,
 10. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Gminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Pułtusk”.
 21. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 22. Przedłożenie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 23. Sprawy różne i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

Przed otwarciem obrad sesji w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Burmistrza Pułtuska  w latach 1928-1939, Honorowego Obywatela Pułtuska od roku 1934  Stanisława Zabokrzyckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz