Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 25 czerwca 2021 r.  o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy różne i informacje.

4.  Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2020:

  • rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Pułtusk za rok 2020, w tym przeprowadzenie debaty nad Raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Miasta Pułtusk wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2020 r.:

  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z  wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2020 rok,
  • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2020 rok,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pułtusk,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia  lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Kotlarskiej 7 w Pułtusku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z rozliczeniem „lokal za grunt” nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 11 miasta Pułtusk.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pułtusk na rok szkolny 2021/2022.

14.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

15. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.

16. Przedłożenie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.

17.  Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz