remont
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały  Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę (na koszt najemcy):

Nieruchomość położona jest przy ul. Traugutta 26.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 21 przy ul. Traugutta 26 wynosi 24,01m2 .

Czas trwania najmu – nieoznaczony.

 Zakres prac:

1. kuchnia:

– wymiana zlewozmywaka i baterii,

– wymiana kuchni gazowej,

– położenie terakoty na podłodze,

– malowanie,

2. łazienka :

– wymiana brodzika i kabiny prysznicowej,

– wymiana umywalki i baterii,

– malowanie ścian,

3.  pokój:

– naciągnięcie gładzi gipsowej,

– malowanie ścian i sufitu ,

– wymiana drzwi wewnętrznych,

– wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych,

W przybliżeniu koszt remontu to ok. 10 500 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika do w/w uchwały „Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu lub w rejestrze zamian, zainteresowane przydziałem lokalu ujętego w wykazie, o którym mowa w ust. 2, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zamian.”

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 5 ust. 6 załącznika do w/w uchwały „Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikuje się kilka gospodarstw domowych, o wyborze osoby decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego.”

Czynsz będzie naliczany zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieszkaniowym zasobie Gminy Pułtusk.

Remont w przedmiotowym lokalu należy przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania kluczy do lokalu.Po przedłożeniu protokołu odbioru robót, zostanie zawarta umowa najmu.

W przypadku nie wykonania remontu w powyższym terminie, lokal należy zdać najpóźniej w terminie 7 dni po upływie terminu wykonania remontu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 23 306 72 67 oraz 518 499 722.

Za pierwszy dzień wywieszenia niniejszego wykazu uważa się dzień zamieszczenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Justyna Ostrowska/KRŚ-SM