remont mieszkania, mężczyzna maluje ścianę
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz  z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę (na koszt najemcy):

Nieruchomość położona jest przy ul. Plac Teatralny 3.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 12 przy ul. Plac Teatralny 3 wynosi 30,50m2 .

Czas trwania najmu – nieoznaczony.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika do w/w uchwały „Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu lub w rejestrze zamian, zainteresowane przydziałem lokalu ujętego w wykazie, o którym mowa w ust. 2, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zamian.”

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 5 ust. 6 załącznika do w/w uchwały „Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikuje się kilka gospodarstw domowych, o wyborze osoby decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego.”

Czynsz będzie naliczany zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieszkaniowym zasobie Gminy Pułtusk.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 23 306 – 72 – 32 oraz 518 – 499 – 722.

Za pierwszy dzień wywieszenia niniejszego wykazu uważa się dzień zamieszczenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

/-/Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk