BULWY ZIEMNIAKÓW
Facebook
Facebook
YouTube

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku, informuje, że nastąpiła zmiana przepisów w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter  michiganensis ssp. sepedonicus.

W związku z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007r (Dz.U.z 2018 poz.672 ze zm.) podmioty nabywające bulwy ziemniaków z przeznaczeniem do przemysłowego przerobu (np. zakłady przetwórstwa spożywczego), skarmienia zwierząt lub wykorzystane w zakładzie zbiorowego żywienia (np. stołówki szkolne, przedszkolne, żłobki ,bary, restauracje itp.) mogą nabywać wyłącznie bulwy ziemniaków spełniające wymagania w zakresie oznakowania, tj. od podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Rejestry te są prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu.

Violetta Kozłowska, Kierownik Oddziału w Pułtusku