WAŻNE DATY W HISTORII PUŁTUSKA

1227 r. – miasto wymienione w przywileju księcia Konrada Mazowieckiego

1257 r. – pierwsza lokacja miasta

1338 r. – zniszczenie miasta podczas najazdu księcia Gedymina

1339 r. – odbudowa miasta i nadanie mu prawa chełmińskiego

1445 r. – początek budowy kościoła kolegiackiego

1508 r. – rozpoczęcie budowy murów obronnych

1566 r. – otwarcie kolegium prowadzonego przez jezuitów

1571 r . – powstanie pierwszego w Polsce Seminarium Nauczycielskiego prowadzonego przez jezuitów (prace rozpoczyna ks. Piotr Skarga)

1653 r. – zaraza w mieście

1714 r. – powódź, wylew Narwi

1781 r. – zamknięcie kolegium jezuickiego

1782 r. – pożar kolegiaty

1794 r. – miasto przechodzi pod panowanie pruskie

1803 r. – plan przebudowy miasta i przeniesienie cmentarza z terenów wokół kościoła NMP na Starym Mieście na plac wokół Kościoła Św. Krzyża

1806 r. – wojska napoleońskie zajęły miasto

1818 r. – poszerzenie traktu prowadzonego z Petersburga przez Pułtusk do Warszawy

1825 r. – rozebranie starego i wybudowanie nowego kolegium jezuickiego

1830 r. – miasto liczyło 4408 mieszkańców

1842 r. – założenie cmentarza prawosławnego (obecnie cmentarz parafii św. Mateusza)

1875 r. – wielki pożar – spalenie 2/3 zabudowy miejskiej

1879 r. – uruchomienie drukarni

1880 r. – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej

1887 r. – powódź w mieście

1920 r. – 15. Pułk Piechoty „Wilki” wyzwolił miasto od bolszewickiej Rosji

1921 r. – budowa budynku miejskiego Domu Kultury (1925 r. otwarcie kina)

1929 r. – powstanie Biblioteki Miejskiej

1939 r. – 7 września wkroczenie wojsk Wermachtu

– 8 października miasto włączone do Rzeszy (Pułtusk nazwano Ostenburg)

1950-54 r. – budowa nowego ratusza

1945 r. – 16 stycznia miasto zostało wyzwolone przez wojska II Frontu Białoruskiego

1958 r. – powódź (woda na rynku dochodziła do 110 cm)

1961 r. – powstanie Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Pułtuskiej

1964 r. – powstanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w wieży ratuszowej

1968 r. – oddanie do użytku mostu dla pieszych z Popław do Pułtuska

1973 r. – utworzenie oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Pułtusku

1979 r. – wielka powódź

1985 r. – miasto odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

1986 r. – utworzenie w Pułtusku Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych i oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

1989 r. – odsłonięcie w Kościele Św. Krzyża tablicy poświeconej ofiarom Katynia
‑ uroczyste otwarcie Domu Polonii z udziałem marszałka Sejmu M. Kozakiewicza

1990 r. – I Mazowiecki Kongres Młodych

1993 r. – odsłonięcie w Bazylice tablicy upamiętniającej ofiary terroru stalinowskiego

1994 r. – podpisanie aktu notarialnego w sprawie założenia Wyższej Szkoły Humanistycznej
– w pułtuskiej Kolegiacie odkryto renesansowe freski

1998 r. – ustanowienie Św. Mateusza Patronem Miasta
– oddanie do użytku miejskiej oczyszczalni ścieków

2000 r. – II Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci (zgromadził około 8 tys. Dzieci).