Pułtuskie strefy zieleni
Facebook
Facebook
YouTube

To wspaniała wiadomość. W dniu 13 lipca br. gmina Pułtusk podpisała aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący istotnych zmian w projekcie pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Najważniejszą informacją jest to, że projekt uzyskał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 874.236,83 złotych. Przedłużony został również termin jego realizacji do 31 lipca 2022 r. oraz zwiększono zakres o nowe tereny zielone, m.in.: park przy ul. Solnej (teren przystani), plac Piłsudskiego (teren ogródka jordanowskiego), teren amfiteatru przy ul. Baltazara, nasadzenia drzew i krzewów w ciągu ulic „staromiejskich” i innych.

Dofinansowanie ogółem zwiększyło się z 3.399.926,90 złotych do 4.274.163,73 złotych. Udział własnych środków budżetowych gminy wynosi zaledwie 15% kosztów realizacji zadania.

W załączeniu zamieszczamy serię zdjęć obrazujących pułtuskie tereny zieleni, ich piękno i dynamikę przeobrażeń.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku