Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Trzeci etap zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Ten etap jest jeszcze w fazie projektowej, a wykonawcą projektów jest firma z Sowiej Woli Folwarcznej działająca pod nazwą Artur Cebula Anna Kunkel Architekci.

Dziś prezentujemy pierwszy z czterech projektowanych obszarów.

PLAC PIŁSUDSKIEGO

Już od wielu lat ów zakątek znajdujący się w centrum zabytkowej zabudowy miasta czeka na podjęcie działań poprawiających jego funkcjonalność i wygląd. Kontynuacja zadania w zakresie rozbudowy stref zieleni w naszym mieście umożliwiła wreszcie podjęcie skutecznych działań również w tym miejscu. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania terenu placu, a jedynie prace związane z uporządkowaniem zagospodarowania terenu.

Planowany układ komunikacyjny pieszych alei na terenie skweru, jak również pergoli zlokalizowanej od strony zachodniej (przy alei Polonii), nawiązywać będzie do rytmu podziałów własnościowych działek i ich historycznej zabudowy. Planowana pergola ma pełnić funkcję stelażu dla roślin pnących oraz organizacji czasowych plenerowych ekspozycji wystaw czy prezentacji miast partnerskich Pułtuska.

Koncepcja zakłada przeobrażenie następujących elementów:

– aranżację placu zabaw,
– aranżację elementów ogrodu sensorycznego,
– budowę pieszych nawierzchni utwardzonych wodoprzepuszczalnych,
– instalację pergoli – stelażu dla roślin pnących,
– instalację elementów małej architektury,
– instalację opraw oświetleniowych,
– instalację poidełka,
– instalację nawodnienia zieleni,
– nowe nasadzenia i aranżację zieleni.

Projekt zakłada również rewaloryzację przestrzeni publicznej skweru z zachowaniem istniejącej zieleni.

Obecne elementy placu zabaw przewidziane są do wymiany na nowe urządzenia, odpowiadające swym charakterem historycznej tkance zabytkowego centrum miasta.

Wykonane będą nowe bezpieczne nawierzchnie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Ponadto przewiduje się instalację znaku przestrzennego symbolicznie upamiętniającego zabudowę południowej pierzei ulicy Kotlarskiej łącznie z synagogą. Przewidziano również aranżację terenu zielonego w zarysie cienia, jaki rzucałyby dawne budynki – gdyby wciąż istniały w tej lokalizacji w swojej pierwotnej formie.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku