Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Z rozmachem ruszyły prace przy kolejnej ulicy – Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pułtusku
w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”.

Pierwszym etapem prac jest budowa sieci kanalizacji deszczowej (zobrazowana w galerii nr 1).

Warto przypomnieć, że zakres robót obejmuje przebudowę odcinka trasy od skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą podpułkownika Alojzego Nowaka.

Projekt zakłada frezowanie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z wymianą krawężników oraz wzmocnieniem nawierzchni nakładką bitumiczną.

Wyremontowane zostaną również nawierzchnie chodników i zjazdów na przyległe posesje. Powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym będą zagospodarowane jako zieleńce. Na odcinku drogi od Alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą generała Franciszka Kleeberga ruch rowerowy odbywał się będzie jezdnią na zasadach ogólnych. Na dalszym odcinku wydzielone zostaną 1,5 m pasy rowerowe po obu stronach jezdni.

Projektowana długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi 0,835 km.

Na odcinku od ulicy podpułkownika Alojzego Nowaka do Alei Solidarności droga budowana jest od podstaw.

Aktualny stan Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej przedłużenie (zgodnie z projektem) zostały zobrazowane w galerii nr 2.

Wartość prac to 2 222 222 zł brutto; zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Generalnym wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
Kacice k. Pułtuska.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych