nabory_250x250px
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

1 lutego rozpocznie się nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Postępowanie potrwa do 9 lutego. Aplikować można do Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Rachmistrzowie przejdą szkolenia i egzamin, za ich prace przysługuje wynagrodzenie.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.)

Na podstawie art. 35 ust.  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn. zm.) kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące wymagania: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu, Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową; zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej; przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. powinna zawierać:

  1. dane osobowe i kontaktów:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. adres zamieszkania,

d. numer telefonu,

e. adres e-mail,

2. oświadczenie o:

a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa

b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@pultusk.pl, platformy ePUAP albo za pośrednictwem operatora pocztowego (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) w terminie od 1.02.2021 r. do  9.02.2021 r.

O dacie wpływu dokumentów decyduje: w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu, w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail), w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym), w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Adres do doręczeń:Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk – skrzynka korespondencyjna . Dodatkowych informacji w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 23 306 72 15 lub 23 306 72 32, e-mail: um@pultusk.pl oraz na stronie www.bip.pultusk.pl w zakładce “Gminne Biuro Spisowe”

Więcej informacji na temat spisu na stronie https://spis.gov.pl

Gminne Biuro Spisowe