RODO

GRUPA Robocza Art. 29

Grupa Robocza art. 29 to powołany na mocy Dyrektywy 95/46 zespół roboczy do spraw ochrony osób fizycznych mający charakter doradczy i działający w sposób całkowicie niezależny. Jej misją jest służenie radą Komisji UE, i przyczynianie się do jednolitego stosowania przepisów krajowych przyjętych na mocy dyrektywy. Grupę tworzą przedstawiciele krajowych organów nadzorczych, przedstawicieli organów ustanowionych dla instytucji i organów unijnych (po jednym dla każdej z instytucji i organu) oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Działania Grupy sprowadzają się głównie do wydawania niemających mocy wiążącej zaleceń, rekomendacji oraz opinii w sprawach unijnych aktów normatywnych z zakresu ochrony prywatności..

Grupa Robocza Art. 29 przygotowuje m.in. wytyczne mające w założeniu pomóc we wdrożeniu RODO u administratora danych. Dotychczas opublikowano poniższe wytyczne.

Przyjęte opinie i wytyczne Grupy Roboczej art. 29
Zobacz

WP 244 – Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego

WP 242 – Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych

WP – 243 – Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych

WP 247 – Opinia 1/2017 na temat proponowanego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE (język polski)

WP 248 – Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych

WP 249 – Opinia 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy (język polski)

WP 251 – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania do celów rozporządzenia 2016/679 (język angielski)

WP 250 – Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679 (język angielski)

WP 253 – Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych do celów rozporządzenia nr 2016/679 (język polski)

WP 252 – Opinia nr 03/2017 dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) (język polski)

Dokumenty przyjęte, przed wynikiem konsultacji społecznych
Zobacz

WP 260 – Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy Rozporządzenia 2016/679 (język polski – nieoficjalne tłumaczenie)

WP 256 – Dokument Roboczy Dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Administratorów (język angielski)

WP 257 – Dokument Roboczy Dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Przetwarzających (język angielski)

WP 258 – Opinia dotycząca kluczowych elementów Dyrektywy 2016-680 (język angielski)

WP 254 – Adequacy Referential (język angielski)

WP 259 – Wytyczne dotyczące zgody (język polski – nieoficjalne tłumaczenie)

WP 262 – Wytyczne dotyczące art. 49 (język angielski)

WP 261 – Wytyczne dotyczące akredytacji podmiotów certyfikujących (język angielski)