okładka raport o stanie gminy
Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowujący  działalności  wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy pierwszy raz był sporządzony w roku ubiegłym. Obowiązek taki wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. W tym roku jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na panującą pandemię otrzymały możliwość przesunięcia terminu na złożenie raportu i podjęcie uchwał w sprawie absolutoriów.

Mieszkaniec, który chciałby na sesji Rady Miejskiej w Pułtusku planowanej na dzień 28 sierpnia 2020 r. zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia należy złożyć do skrzynki korespondencyjnej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.