RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA 2022 ROK – zaproszenie do debaty 1
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność  wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.                                                                      
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie prowadzonej na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Pułtusku planowanej na dzień 16 czerwca 2023 r., składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41 najpóźniej do
15 czerwca 2023 r. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2022″ – link do pobrania :

https://bip.pultusk.pl/kategorie/14-raport-o-stanie-gminy/artykuly/877-raport-o-stanie-gminy-za-2022-rok

oraz formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia:

Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej