zwiedzanie piwnic
Facebook
Facebook
YouTube

W piątek 25 czerwca Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz z Dyrektorem Muzeum Regionalnego Andrzejem Popowiczem oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Danutą Ładą dokonali prezentacji efektów zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych”. W prezentacji uczestniczyli pułtuscy Radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele instytucji i wszystkie osoby, które przyczyniły się do zwieńczenia tego znakomitego dzieła.

Adaptacja piwnic starego ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych zrealizowana została w ramach projektu pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Zadanie to polegało na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych.

Dofinansowanie wyniosło 492 000,00 zł.

Łączny koszt zadania w zakresie przebudowy piwnic wraz z kosztami projektu, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego oraz pozostałymi pracami towarzyszącymi wyniósł 929.794,11 zł.

Autorem projektu wg którego zrealizowano inwestycję był pan Grzegorz Osowicki – Przedsiębiorstwo Konserwatorsko Usługowe REKONS z Torunia, zaś wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma firma NOWABUDOWA.PL z Łomianek.

Nadzór archeologiczny sprawował pan Jakub Affelski.
Nadzór budowlany prowadzony z ramienia inwestora wykonywał zespół inspektorów w poszczególnych branżach:
branża budowlana –  pan Kazimierz Sadkowski,
branża elektryczna – Pan Jarosław Klejment,
branża sanitarna – pan Wiesław Ochtabiński.

W celu udostępnienia piwnic dla zwiedzających wykonane zostały schody zewnętrzne wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia piwniczne zostały z zewnątrz doświetlone poprzez montaż w płycie sklepienia 3 szklanych świetlików, co umożliwia zwiedzającym wgląd do środka pomieszczeń podziemnych dając namiastkę obrazu jaki zastaną po wejściu do piwnic.

Ponadto zakres prac związanych z pomieszczeniami piwnicznymi obejmował:
– usunięcie i wywóz ziemi z zasypanych piwnic,
– usunięcie ziemi z nad sklepień i obniżenie poziomu posadzek,
– wykonanie fundamentów i stropów żelbetowych,
– wykonanie posadzek w piwnicy,
– montaż posadzki z płyt granitowych,
– konserwacja ścian i sklepień kamiennych i ceglanych,
– montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
– iluminacje, oświetlenie piwnic oraz pozostałe prace elektryczne,
– ogrzewanie podłogowe,
– montaż krat do wentylatorni i piwnicy oraz przeniesienie systemu klimatyzacji poniżej poziomu posadzki granitowej.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych odkryto niezinwentaryzowane dodatkowe pomieszczenie piwniczne, które dotychczas było zamurowane. Jest ono pozostałością po budynku ratusza miejskiego, który powstał w 1728 r. i został rozebrany w początkach XX wieku. Ta sytuacja spowodowała konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, które podobnie jak nadzór archeologiczny wykonał archeolog – pan Jakub Affelski wraz z współpracownikami.

Ciekawostką wynikłą podczas przeprowadzanych prac było odkrycie drewnianej beczki; snuto domysły na temat jej rzekomej zawartości. Jednakże obecność beczki najprawdopodobniej podyktowana była względami czysto użytkowymi tj. zbieraniem wód opadowych o czym świadczyć może zachowany płaski duży kamień – wyraźnie widoczny w odnowionym murze piwnicznym, usytuowany tuż przy schodach, po którym woda spływała wprost do beczki.

Dodatkowe pomieszczenie piwniczne po wykonaniu ratowniczych badań archeologicznych zostało włączone w zakres zadania. Konieczne było dokonanie zmian projektowych w wyniku których pozostawiono pomieszczenie w oryginalnym stanie jako tzw. ‘trwała ruina‘, wykonując nad nim zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi w postaci betonowego sklepienia. Zastosowanie współczesnego, wyraźnie odróżniającego się  materiału podkreśla dodatkowo historyczną tkankę zabytkowego elementu.

Jednocześnie z trwającymi pracami dotyczącymi samych piwnic wykonywane były prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej  na sezonową kawiarnię. Dzięki temu odtworzona zostanie funkcja łącznika sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to istniała w tym miejscu kawiarnia „Ratuszowa”. Wreszcie też wykonano to wspaniałe patio nad ratuszowymi piwnicami, na które już wkrótce z radością można będzie się wybrać na małą czarną w cieniu wieży.

Fotogaleria w załączeniu.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku