Facebook
Facebook
YouTube

Wychodząc naprzeciw coraz częstszym oczekiwaniom mieszkańców gminy Pułtusk, zwracających się do Burmistrza w sprawach dotyczących zmian przeznaczenia gruntów, gmina podjęła działania na rzecz przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze naszej gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk przygotowane przed osiemnastu laty, zatwierdzone uchwałą
Nr XL/588/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lipca 2002 r., zmienione w części uchwałą
Nr XLVIII/370/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Studium uwarunkowań, mimo iż samo w sobie nie jest aktem prawa miejscowego, stanowi podstawowy dokument określający politykę przestrzenną gminy i podstawę do dalszych prac planistycznych, a w szczególności do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dopiero te plany mają rangę prawa miejscowego. Opracowanie studium jest zadaniem obligatoryjnym dla obszaru całej gminy, w przeciwieństwie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są w dużej mierze dokumentami fakultatywnymi. Ostatnio zauważa się coraz większe zainteresowanie mieszkańców dokumentacją rangi planistycznej z uwagi na coraz powszechniejszą dbałość społeczności lokalnej o ład przestrzenny. Biorąc to pod uwagę, niezwykle ważne jest, aby obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego było dokumentem jak najbardziej aktualnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Dlatego w dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Pułtusku, przychylając się do wniosku Burmistrza miasta Pułtusk, podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk. Zgodnie z obwieszczeniem umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, wszyscy zainteresowani mogli składać wnioski do powyższego opracowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w prasie lokalnej do dnia 20 marca 2020 r. Po uwzględnieniu powyższych czynności w dniu 23 czerwca 2020 r. została zawarta umowa z firmą AMS CONCEPT Sp. z o.o.ul. Mikołaja Kopernika 30/532 00-336 Warszawa na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk. Firma przystąpiła do realizacji przedmiotu umowy, a efektem finalnym będzie przedstawienie Radnym Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co ma nastąpić w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Urząd Miejski w Pułtusku