Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Przypomnijmy, że budowa ulicy Granicznej częściowo wpisuje się w zadanie pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków przydzielanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez Samorząd Województwa  Mazowieckiego.
Zadanie znajduje się w planach Gminy Pułtusk od roku 2015, odkąd Gmina złożyła wniosek na budowę ścieżek rowerowych dla 9 ulic położonych na terenie miasta. Zasady dofinansowania wyraźnie wskazywały jednak, że dofinansowaniem będą objęte wyłącznie ciągi rowerowe lub pieszo-rowerowe wraz z niezbędną infrastrukturą rowerową (stojaki rowerowe, wiaty, stacje naprawcze). Wskutek tak skonstruowanych zasad dofinansowania Gmina mogła liczyć jedynie na środki finansowe na budowę części ulicy Granicznej, liczącej ponad 1 km, która mogła być wykonana wyłącznie od podstaw. Podobnie rzecz się miała z pozostałymi ulicami, z wyjątkiem ulic Gajkowicza i  Słowackiego, które stanowią w całości ciąg pieszo-rowerowy.
Po złożeniu wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki staraniom Burmistrza, na zakres nieobjęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020, tj. na wykonanie jezdni, kanalizacji deszczowej i chodników stanowiących ok. 70% kosztów ww. ulic, udało się otrzymać w ubiegłym roku konieczne dofinansowanie i dopiero połączenie tych dwóch źródeł finansowania na wykonanie poszczególnych elementów dróg stanowił bardzo korzystną konstrukcję finansową dla budżetu Gminy Pułtusk i pozwolił na zrealizowanie zadania w pełnym zakresie.
Ulice Graniczna, Sarbiewskiego, jak też niedawno przebudowana ulica Bartodziejska, dzięki kompleksowej rozbudowie przedłużą również rozpoczęty w 2019 roku ciąg rowerowy wschód-zachód zapoczątkowany ulicami Słowackiego i Gajkowicza.
Jak widać prace szybko postępują.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku